10 Βήματα για βέλτιστες μαιευτικές υπηρεσίες προς τη μητέρα και το βρέφος

10 Βήματα για βέλτιστες μαιευτικές υπηρεσίες προς τη μητέρα και το βρέφος

Διεθνής Πρωτοβουλία Μητέρα-Βρέφος-Γέννηση
(International MotherBaby Childbirth Initiative – IMBCI)

Μια πρωτοβουλία της Διεθνούς Οργάνωσης “Μητέρα-Βρέφος-Γέννηση” ( IMBCΟ)

www.imbci.org

“10 Βήματα για βέλτιστες μαιευτικές υπηρεσίες προς τη μητέρα και το βρέφος*”

Σύνοψη των 10 βημάτων της IMBCI

Η παροχή βέλτιστων µαιευτικών υπηρεσιών προς το ζεύγος Μητέρας-Βρέφους χρειάζεται να διαθέτει γραπτή πολιτική που να µπορεί να εφαρµόζεται στην εκπαίδευση και την επαγγελµατική πρακτική.

Σύµφωνα µε αυτή, απαιτείται από τους επαγγελµατίες υγείας:

 • ΒΗΜΑ 1 Να αντιµετωπίζουν κάθε γυναίκα µε σεβασµό και αξιοπρέπεια.
 • ΒΗΜΑ 2 Να κατέχουν και να εφαρµόζουν συστηµατικά γνώσεις και δεξιότητες µαιευτικής που εξασφαλίζουν την προαγωγή της φυσιολογικής διαδικασίας στη γέννα και το θηλασµό.
 • ΒΗΜΑ 3 Να ενηµερώνουν τη µητέρα για τα οφέλη της συνεχούς υποστήριξης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του τοκετού και να αναγνωρίζουν το δικαίωµά της να λαµβάνει αυτήν την υποστήριξη από συνοδούς της επιλογής της.
 • ΒΗΜΑ 4 Να παρέχουν µέσα ανακούφισης και να εφαρµόζουν µεθόδους αντιµετώπισης του πόνου χωρίς φαρµακευτική αγωγή κατά τη διάρκεια του τοκετού, ενώ παράλληλα να εξηγούν τα οφέλη αυτών των πρακτικών στη διευκόλυνση της φυσιολογικής γέννας.
 • ΒΗΜΑ 5 Να εφαρµόζουν τεκµηριωµένες πρακτικές οι οποίες είναι αποδεδειγµένα ευεργετικές.
 • ΒΗΜΑ 6 Να αποφεύγουν δυνητικά επιβλαβείς διαδικασίες και πρακτικές
 • ΒΗΜΑ 7 Να εφαρµόζουν µέτρα που προάγουν τη γενικότερη υγεία και προλαµβάνουν παθολογικές και επείγουσες καταστάσεις.
 • ΒΗΜΑ 8 Να παρέχουν δυνατότητα επείγουσας νοσηλείας από ειδικευµένο προσωπικό, όταν τεκµηριωµένα υπάρχει ανάγκη.
 • ΒΗΜΑ 9 Να παρέχουν συνεχή φροντίδα σε συνεργασία µε όλους τους εµπλεκόµενους επαγγελµατίες, ιδρύµατα και φορείς υγείας.
 • ΒΗΜΑ 10 Να καταβάλλουν προσπάθεια για την επίτευξη των 10 Βηµάτων της Πρωτοβουλίας για Νοσοκοµεία “Φιλικά προς τα Βρέφη” (Π.Φ.Β.Ν.) για Επιτυχή Μητρικό Θηλασµό.

Βασικές Αρχές της Διεθνούς Πρωτοβουλίας “Μητέρα-Βρέφος-Γέννηση”1

 • Τα δικαιώµατα των γυναικών και των παιδιών ανήκουν στα ανθρώπινα δικαιώµατα. 
 • Η πρόσβαση σε αξιοπρεπή και αποτελεσµατική υγειονοµική περίθαλψη αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωµα. 
 • Η µητέρα και το βρέφος αποτελούν αναπόσπαστη µονάδα κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, της γέννας και της βρεφικής ηλικίας (εφεξής “ζεύγος Μητέρας-Βρέφους”) και πρέπει να αντιµετωπίζονται αναλόγως, δεδοµένου ότι η φροντίδα του ενός µέλους επιδρά σηµαντικά στη φροντίδα του άλλου. 
 • Οι µαιευτικές υπηρεσίες αποτελούν θεµελιώδη πτυχή της υγειονοµικής περίθαλψης και πρέπει να χρηµατοδοτούνται, να στελεχώνονται και να εφοδιάζονται πλήρως, καθώς και να διατίθενται ελεύθερα σε κάθε γυναίκα ανεξαρτήτως της υπηκοότητας ή της κοινωνικής της θέσης. 
 • Θεµέλιο κάθε µαιευτικής φροντίδας πρέπει να είναι η εκτίµηση και ο σεβασµός προς κάθε γυναίκα. 
 • Η φροντίδα κατά την εγκυµοσύνη, τη γέννα και τη µεταγεννητική/νεογνική περίοδο πρέπει να εξατοµικεύεται. Οι ανάγκες του ζεύγους Μητέρας-Βρέφους πρέπει να προηγούνται των αναγκών των υπεύθυνων παροχής φροντίδας, των ιδρυµάτων και της ιατρικής βιοµηχανίας. 
 • Η εγκυµοσύνη, ο τοκετός, η γέννα και ο θηλασµός συνιστούν φυσιολογικές και υγιείς διαδικασίες για τις οποίες, στις περισσότερες περιπτώσεις, χρειάζεται µόνον η προσοχή και η υποστήριξη των υπεύθυνων παροχής φροντίδας. Τα σύγχρονα δεδοµένα καταδεικνύουν την ασφάλεια και τα εξαιρετικά αποτελέσµατα αυτής της προσέγγισης. 
 • Οι γυναίκες πρέπει να λαµβάνουν ολοκληρωµένη, ακριβή και αµερόληπτη πληροφόρηση βασισµένη στα καλύτερα διαθέσιµα στοιχεία σχετικά µε τους κινδύνους, τα οφέλη και τις εναλλακτικές λύσεις, προκειµένου να είναι σε θέση να λαµβάνουν τεκµηριωµένες αποφάσεις για τη φροντίδα τους και τη φροντίδα των βρεφών τους. 
 • Οι πρακτικές τοκετού επηρεάζουν το ζεύγος Μητέρας-Βρέφους σωµατικά και ψυχολογικά. Η αυτοπεποίθηση της γυναίκας και η ικανότητά της να γεννά, να φροντίζει και να θηλάζει το µωρό της, καθώς και η ικανότητα του βρέφους να τρέφεται αποτελεσµατικά µπορούν να ενισχυθούν ή να µειωθούν από κάθε πρόσωπο που τους παρέχει φροντίδα, αλλά και από το περιβάλλον του τοκετού. 
 • Κάθε υπεύθυνος παροχής φροντίδας αναλαµβάνει ατοµικά την ευθύνη προς τη µητέρα, την οικογένεια, την κοινότητα και το σύστηµα υγειονοµικής περίθαλψης για την ποιότητα της φροντίδας που παρέχει. 
 • Η δηµιουργία στοργικής ατµόσφαιρας, η προσεκτική ακρόαση των αναγκών της µητέρας, η ενθάρρυνσή της να εκφράζεται, καθώς και ο σεβασµός της ιδιωτικής της σφαίρας αποτελούν θεµελιώδεις πτυχές της άριστης µαιευτικής φροντίδας. 
 • Οι µαίες, ως κατεξοχήν υπεύθυνες παροχής φροντίδας για εκατοµµύρια επιτόκους στις περισσότερες χώρες, ανέπτυξαν ένα µοντέλο φροντίδας που βασίζεται στη φυσιολογία, την κοινωνιολογία και την ψυχολογία της εγκυµοσύνης, του τοκετού και της µεταγεννητικής περιόδου. Η Διεθνής Πρωτοβουλία “Μητέρα-Βρέφος-Γέννηση” βασίζεται στο εν λόγω µοντέλο µαιευτικής φροντίδας και επιβεβαιώνει ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητες µαιευτικής, καθώς και η ανάλογη συµπεριφορά είναι θεµελιώδους σηµασίας για τη βέλτιστη φροντίδα του ζεύγους Μητέρας-Βρέφους. 
 • Η συνεχής παροχή φροντίδας και η ευαισθησία προς τις πολιτιστικές, θρησκευτικές και ατοµικές πεποιθήσεις και αξίες της µητέρας µειώνουν τον κίνδυνο ψυχολογικού τραύµατος, ενισχύουν την εµπιστοσύνη των γυναικών προς τους υπεύθυνους παροχής φροντίδας ώστε να ζητήσουν και να δεχθούν φροντίδα στο µέλλον, και βελτιώνουν την εµπειρία του τοκετού.
 • Η παρουσία του πατέρα στον τοκετό, εφόσον είναι πολιτιστικά αποδεκτή, µπορεί να έχει θετική επίδραση στην οικογένεια, το ρόλο του ως γονέα και το σεβασµό του προς τη µητέρα. 
 • Πολλές γυναίκες µπορούν να γεννήσουν µε ασφάλεια εκτός νοσοκοµείου σε κλινικές, κέντρα τοκετού και στο σπίτι, εφόσον σε αυτές τις περιπτώσεις τους παρέχεται ειδικευµένη φροντίδα από ειδικούς και τους δίνεται η δυνατότητα παραποµπής σε πιο εξειδικευµένο κέντρο. Οι γυναίκες, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε προηγούµενες καισαρικές, όπως και εκείνων που το µωρό τους βρίσκεται σε ισχιακή προβολή ή κυοφορούν δίδυµα, πρέπει να ενηµερώνονται µε ακρίβεια όσον αφορά τους κινδύνους και τα οφέλη του κολπικού τοκετού και του τοκετού µε καισαρική, όπως επίσης και να ενηµερώνονται για τις επιλογές τους όσον αφορά το πού και µε ποιους θα γεννήσουν.
 • Η ύπαρξη µονάδων εντατικής παρακολούθησης, παρότι είναι θεµελιώδους σηµασίας, δεν συνιστά τη µοναδική λύση για τη µείωση της µητρικής και νεογνικής νοσηρότητας και θνησιµότητας. Τα εν λόγω προβλήµατα πρέπει να αντιµετωπίζονται µε την εφαρµογή µέτρων για την πρόληψη επιπλοκών και την προαγωγή της γενικότερης υγείας, καθώς και για την ενδυνάµωση των γυναικών. 

Το εν λόγω Μοντέλο Φροντίδας του ζεύγους Μητέρας-Βρέφους προάγει τη σωµατική και ψυχική υγεία όλων των γυναικών και των βρεφών τους κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, του τοκετού και του θηλασµού, ενώ συγχρόνως καθιερώνει έναν υψηλό δείκτη αξιολόγησης των µαιευτικών υπηρεσιών όσον αφορά την ποιότητα και την αποτελεσµατικότητά τους. 

Όλοι οι πάροχοι µαιευτικών υπηρεσιών θα πρέπει να εκπαιδεύονται ώστε να παρέχουν και να υποστηρίζουν το εν λόγω Μοντέλο Φροντίδας του ζεύγους Μητέρας-Βρέφους.


_____________________________
*1 Η µητέρα και το βρέφος αποτελούν αναπόσπαστη µονάδα κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, της γέννας και της βρεφικής ηλικίας (εφεξής “ζεύγος Μητέρας-Βρέφους”).
Διαβάστε επίσης:


Μητρικός Θηλασμός
Fun page
Υποστηρικτική Oμάδα Μητρικού Θηλασμού
Απανταχού θηλάζουσεςΑφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *