Διεθνής Κώδικας Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος

Διεθνής Κώδικας Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος

Εισαγωγή

Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (WΗΟ) και η UNICEF (United Nations Children’s Fund) τονίζουν εδώ και πολλά χρόνια τη σημασία της διατήρησης της πρακτικής του μητρικού θηλασμού –καθώς και της αναβίωσής της, όπου είναι σε ύφεση– ως τρόπου βελτίωσης της υγείας και της διατροφής των βρεφών και των μικρών παιδιών.

Οι προσπάθειες για την προώθηση του θηλασμού και την υπερνίκηση των προβλημάτων, που θα μπορούσαν να τον αποθαρρύνουν, αποτελούν μέρος των συνολικών προγραμμάτων διατροφής και υγείας των μητέρων και των παιδιών που έχουν εκπονήσει και οι δύο οργανώσεις και συνιστούν βασικό στοιχείο της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης ως μέσου για την επίτευξη της υγείας για όλους μέχρι το έτος 2000.

Ποικίλοι παράγοντες επηρεάζουν την επικράτηση και τη διάρκεια του θηλασμού.

Η Εικοστή Έβδομη Παγκόσμια Συνέλευση για την Υγεία, το 1974, επεσήμανε τη γενική ύφεση του θηλασμού σε πολλά μέρη του κόσμου, η οποία συσχετίζεται με κοινωνικοπολιτιστικούς και άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης και της προώθησης των τυποποιημένων υποκαταστάτων μητρικού γάλακτος και προέτρεψε: «Τα Κράτη Μέλη να αναθεωρήσουν τις δραστηριότητες προώθησης πωλήσεων στις βρεφικές τροφές, έτσι ώστε να θεσπιστούν τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των κωδίκων διαφήμισης και της νομοθεσίας, όπου είναι απαραίτητο» [Ψήφισμα WHA27.43 (Εγχειρίδιο Ψηφισμάτων και Αποφάσεων της Παγκόσμιας Συνέλευσης για την Υγεία και του Εκτελεστικού Συμβουλίου, Τόμος ΙΙ, 4η έκδ., Γενεύη, 1981, σελ. 58)].

Το ζήτημα επανεξετάστηκε από την Τριακοστή Πρώτη Παγκόσμια Συνέλευση για την Υγεία, το Μάιο του 1978. Μεταξύ των συστάσεών της ήταν ότι τα Κράτη Μέλη πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην πρόληψη του υποσιτισμού των βρεφών και των μικρών παιδιών μέσω, μεταξύ άλλων, της υποστήριξης και της προώθησης του θηλασμού, της λήψης νομοθετικών μέτρων και κοινωνικής δράσης, ώστε να διευκολύνεται ο θηλασμός για τις εργαζόμενες μητέρες, καθώς και μέσω «της ρύθμισης της ανάρμοστης προώθησης πωλήσεων των βρεφικών τροφών, οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να αντικαταστήσουν το μητρικό θηλασμό» [Ψήφισμα WHA31.47 (Εγχειρίδιο Ψηφισμάτων και Αποφάσεων … Τόμος ΙΙ, 4η έκδ., Γενεύη, 1981, σελ.62)].

Το ενδιαφέρον για τα προβλήματα που συνδέονται με τη σίτιση των βρεφών και των μικρών παιδιών και η έμφαση στη σημασία του μητρικού θηλασμού προκειμένου να επιλυθούν αυτά, φυσικά εκτείνονται πέρα από τον ΠΟΥ και την UNICEF.

Οι κυβερνήσεις, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι επαγγελματικές ενώσεις, οι επιστήμονες καθώς και οι κατασκευαστές βρεφικών τροφών έχουν επίσης κληθεί να λάβουν μέτρα σε παγκόσμιο επίπεδο, ως ένα βήμα προς τη βελτίωση της υγείας των βρεφών και των μικρών παιδιών.

Στο δεύτερο εξάμηνο του 1978, ο ΠΟΥ και η UNICEF εξήγγειλαν την πρόθεσή τους να διοργανώσουν από κοινού μία σύσκεψη για τη σίτιση των βρεφών και των μικρών παιδιών, στα πλαίσια των υπαρχόντων προγραμμάτων τους, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τη μεγάλη δυναμική της συγκεκριμένης άποψης.

Μετά από εκτενή εξέταση του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσε να εξασφαλιστεί η πληρέστερη συμμετοχή, η σύσκεψη συνεκλήθη στη Γενεύη από τις 9 έως τις 12 Οκτωβρίου 1979 και την παρακολούθησαν 150 περίπου εκπρόσωποι κυβερνήσεων, οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών και άλλων διακυβερνητικών φορέων, μη κυβερνητικών οργανώσεων, βιομηχανίας βρεφικών τροφών και εμπειρογνωμόνων από τις σχετικές επιστήμες.

Οι συζητήσεις οργανώθηκαν σε πέντε κύρια θέματα: ενθάρρυνση και υποστήριξη του θηλασμού προώθηση και υποστήριξη των κατάλληλων και σε σωστό χρόνο συμπληρωματικών πρακτικών σίτισης (απογαλακτισμού) με τη χρήση τοπικών τροφίμων ενίσχυση της εκπαίδευσης, κατάρτισης και πληροφόρησης όσον αφορά στη σίτιση των βρεφών και των μικρών παιδιών προώθηση της υγείας και της κοινωνικής θέσης των γυναικών σε σχέση με την υγεία και τη σίτιση των βρεφών και των μικρών παιδιών ? και κατάλληλη εμπορία (μάρκετινγκ) και διακίνηση των υποκαταστάτων μητρικού γάλακτος.

Η Τριακοστή Τρίτη Παγκόσμια Συνέλευση για την Υγεία, τον Μάιο του 1980, επικύρωσε στο σύνολό τους τόσο τη δήλωση όσο και τις συστάσεις που συμφωνήθηκαν με κοινή συναίνεση σε αυτήν την κοινή συνεδρίαση ΠΟΥ/UNICEF και έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στη σύσταση ότι «πρέπει να υπάρξει ένας διεθνής κώδικας εμπορίας (μάρκετινγκ) των βρεφικών γαλάτων (infant formula) και των άλλων προϊόντων που χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα του μητρικού γάλακτος», ζητώντας από τον Γενικό Διευθυντή (Director-General) να συντάξει έναν τέτοιο κώδικα «σε στενή συνεργασία με τα Κράτη Μέλη και με όλα τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη» [Ψήφισμα WHA33.32].

Προκειμένου να δημιουργηθεί ένας διεθνής κώδικας εμπορίας (μάρκετινγκ) των υποκαταστάτων μητρικού γάλακτος σύμφωνα με το αίτημα της Παγκόσμιας Συνέλευσης για την Υγεία, πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες και μεγάλης διάρκειας διαβουλεύσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τα Κράτη Μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας καθώς και οι ομάδες και τα άτομα τα οποία συμμετείχαν στη σύσκεψη του Οκτωβρίου του 1979 κλήθηκαν να σχολιάσουν τα διαδοχικά σχέδια του κώδικα, ενώ πραγματοποιήθηκαν περαιτέρω συνεδριάσεις τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο και ξανά τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 1980.

Ο ΠΟΥ και η UNICEF τέθηκαν στη διάθεση όλων των ομάδων σε μία προσπάθεια αφενός εδραίωσης ενός συνεχιζόμενου διαλόγου τόσο ως προς τη μορφή όσο και ως προς το περιεχόμενο του σχεδίου κώδικα και αφετέρου διατήρησης ως βασικού ελάχιστου περιεχομένου των σημείων εκείνων που είχαν συμφωνηθεί κατά κοινή συναίνεση στη σύσκεψη του Οκτωβρίου του 1979.

Τον Ιανουάριο του 1981, το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας κατά την εξηκοστή έβδομη συνεδρίασή του εξέτασε το τέταρτο σχέδιο του κώδικα, το επικύρωσε και ομόφωνα πρότεινε [Ψήφισμα EB67.R12] στην Τριακοστή Τέταρτη Παγκόσμια Συνέλευση για την Υγεία το κείμενο ενός ψηφίσματος διά του οποίου θα υιοθετούσε τον κώδικα υπό μορφή σύστασης και όχι κανονισμού [Οι νομικές επιπτώσεις της υιοθέτησης του κώδικα ως σύστασης ή ως κανονισμού συζητήθηκαν σε μία έκθεση σχετική με τον κώδικα από τον Γενικό Διευθυντή του ΠΟΥ προς την Τριακοστή Τέταρτη Παγκόσμια Συνέλευση για την Υγεία? η έκθεση αυτή περιλαμβάνεται στο έγγραφο WHA34/1981/REC/1]. Τον Μάιο του 1981, η Συνέλευση για την Υγεία συζήτησε το ζήτημα μετά από εισήγηση του εκπροσώπου του Εκτελεστικού Συμβουλίου. Υιοθέτησε τον κώδικα, όπως προτάθηκε, στις 21 Μαΐου με 118 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 3 αποχές [WHA34.22, το κείμενο του ψηφίσματος διά του οποίου υιοθετήθηκε ο κώδικας. Για τα επί λέξει πρακτικά της συζήτησης κατά την δέκατη πέμπτη ολομέλεια, στις 21 Μαΐου 1981, δείτε το έγγραφο WHA34/1981/REC/2].

Διεθνής Κώδικας Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος
Τα Κράτη Μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας:

 • Επιβεβαιώνοντας το δικαίωμα κάθε παιδιού και κάθε εγκύου και θηλάζουσας γυναίκας να τρέφονται επαρκώς ώστε να διατηρούν την υγεία τους.
 • Αναγνωρίζοντας ότι ο υποσιτισμός των βρεφών αποτελεί μέρος των ευρύτερων προβλημάτων της έλλειψης εκπαίδευσης, της φτώχειας και της κοινωνικής αδικίας.
 • Αναγνωρίζοντας ότι η υγεία των βρεφών και των νηπίων συνδέεται με την υγεία και τη διατροφή των γυναικών, την κοινωνικοοικονομική τους θέση και το ρόλο τους ως μητέρες.
 • Συνειδητοποιώντας ότι ο μητρικός θηλασμός είναι ένας απαράμιλλος τρόπος παροχής ιδανικής τροφής για την υγιή ανάπτυξη των βρεφών, ότι αποτελεί μια μοναδική βιολογική και συναισθηματική βάση για την υγεία τόσο της μητέρας όσο και του παιδιού ? ότι οι αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες του μητρικού γάλακτος βοηθούν στην προστασία των βρεφών από τις ασθένειες και ότι υπάρχει σημαντικός συσχετισμός μεταξύ του θηλασμού και της απόστασης γέννησης του ενός παιδιού από το άλλο.
 • Αναγνωρίζοντας ότι η ενθάρρυνση και η προστασία του θηλασμού αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα των μέτρων για την υγεία και τη διατροφή καθώς και άλλων κοινωνικών μέτρων που απαιτούνται για την προαγωγή της υγιούς ανάπτυξης και της εξέλιξης των βρεφών και των νηπίων και ότι ο θηλασμός είναι μια σημαντική πτυχή της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
 • Θεωρώντας ότι όταν δεν θηλάζουν οι μητέρες ή όταν θηλάζουν μόνο εν μέρει, υπάρχει μια νόμιμη αγορά για τα βρεφικά γάλατα (infant formula) και για τα ενδεδειγμένα συστατικά από τα οποία αυτά παρασκευάζονται ότι όλα αυτά τα προϊόντα πρέπει να είναι προσιτά σε εκείνους που τα χρειάζονται μέσω εμπορικών ή μη εμπορικών συστημάτων διανομής ? και ότι δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά ή να διανέμονται με τρόπους που μπορεί να παρεμποδίζουν την προστασία και την προώθηση του θηλασμού.
 • Αναγνωρίζοντας επιπλέον ότι οι ακατάλληλες πρακτικές σίτισης οδηγούν στον υποσιτισμό, τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα των βρεφών σε όλες τις χώρες, και ότι οι ανάρμοστες πρακτικές στην εμπορία των υποκατάστατων μητρικού γάλακτος και των σχετικών προϊόντων μπορεί να συμβάλλουν σε αυτά τα σημαντικά προβλήματα δημόσιας υγείας.
 • Έχοντας την πεποίθηση ότι είναι σημαντικό για τα βρέφη να λαμβάνουν κατάλληλες συμπληρωματικές τροφές, συνήθως από τον έκτο μήνα της ζωής, και ότι πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε να χρησιμοποιούνται οι διαθέσιμες σε κάθε τόπο τροφές και έχοντας ωστόσο την πεποίθηση, ότι τέτοιου είδους συμπληρωματικές τροφές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα του μητρικού γάλακτος.
 • Εκτιμώντας ότι υπάρχουν διάφοροι κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν το μητρικό θηλασμό, και ότι οι κυβερνήσεις, αναλόγως, πρέπει να αναπτύσσουν κοινωνικά συστήματα υποστήριξης που θα τον προστατεύουν, θα τον διευκολύνουν και θα τον ενθαρρύνουν, καθώς και ότι πρέπει να δημιουργούν ένα περιβάλλον, το οποίο θα παρέχει την κατάλληλη ενίσχυση στην οικογένεια και στην κοινότητα και θα προστατεύει τις μητέρες από τους παράγοντες που εμποδίζουν τον θηλασμό.
 • Επιβεβαιώνοντας ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και οι επαγγελματίες υγείας και οι λοιποί εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας παίζουν έναν καθοριστικό ρόλο όσον αφορά στις οδηγίες σχετικά με τις πρακτικές σίτισης των βρεφών, την ενθάρρυνση και τη διευκόλυνση του θηλασμού, και την παροχή αντικειμενικών και σωστών συμβουλών στις μητέρες και τις οικογένειες για την ανώτερη αξία του θηλασμού, ή, όπου απαιτείται, την σωστή χρήση των υποκαταστάτων μητρικού γάλακτος, είτε βιομηχανοποιημένων είτε σπιτικών.
 • Βεβαιώνοντας επιπλέον ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα και οι άλλες κοινωνικές υπηρεσίες πρέπει να εμπλακούν στην προστασία και την προώθηση του θηλασμού, και στη σωστή χρήση των συμπληρωματικών τροφών.
 • Συνειδητοποιώντας ότι οι οικογένειες, οι κοινότητες, οι γυναικείες οργανώσεις και οι άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις παίζουν έναν ειδικό ρόλο στην προστασία και την προώθηση του θηλασμού και στη διασφάλιση της υποστήριξης που χρειάζονται οι έγκυες γυναίκες και οι μητέρες βρεφών και νηπίων, είτε θηλάζουν είτε όχι.
 • Επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων, των οργανώσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των εμπειρογνωμόνων σε σχετικούς επιστημονικούς τομείς, των οργανώσεων καταναλωτών και της βιομηχανίας, σε δραστηριότητες που αποσκοπούν στη βελτίωση της υγείας και της διατροφής των μητέρων, των βρεφών και των νηπίων.
 • Αναγνωρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να λαμβάνουν ποικίλα υγειονομικά, διατροφικά και άλλα κοινωνικά μέτρα για την προαγωγή της υγιούς ανάπτυξης και εξέλιξης των βρεφών και των νηπίων, και ότι αυτός ο Κώδικας αποτελεί μία μόνο πτυχή των μέτρων αυτών.
 • Θεωρώντας ότι οι κατασκευαστές και οι διανομείς υποκατάστατων μητρικού γάλακτος διαδραματίζουν σημαντικό και εποικοδομητικό ρόλο σε σχέση με τη σίτιση των βρεφών, καθώς και στην προώθηση του σκοπού του παρόντος Κώδικα και στη σωστή εφαρμογή του.
 • Επιβεβαιώνοντας ότι οι κυβερνήσεις καλούνται να αναλάβουν δράση συμβατή με το ισχύον κοινωνικό και νομοθετικό πλαίσιο και τους γενικούς αναπτυξιακούς στόχους τους, ώστε να εφαρμόσουν τις αρχές και το σκοπό του παρόντος Κώδικα, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης νομοθεσίας, κανονισμών ή άλλων κατάλληλων μέτρων.?
 • Πιστεύοντας ότι, υπό το πρίσμα των προηγούμενων εκτιμήσεων, και λαμβάνοντας υπόψη την ευπάθεια των βρεφών κατά τους πρώτους μήνες της ζωής τους καθώς και τους κινδύνους που συνεπάγονται οι ακατάλληλες διατροφικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της περιττής και εσφαλμένης χρήσης υποκατάστατων μητρικού γάλακτος, η εμπορία (το μάρκετινγκ) υποκατάστατων μητρικού γάλακτος απαιτεί ειδικό χειρισμό, ο οποίος καθιστά τις συνηθισμένες πρακτικές της αγοράς ακατάλληλες για τα συγκεκριμένα προϊόντα.

ΣΥΝΕΠΩΣ:
Τα Κράτη Μέλη με το παρόν έγγραφο συμφωνούν ως προς τα ακόλουθα άρθρα που συνιστούν μία βάση για δράση.

Άρθρο 1. Σκοπός του Κώδικα
Σκοπός αυτού του Κώδικα είναι να συμβάλει στην παροχή ασφαλούς και επαρκούς διατροφής στα βρέφη, προστατεύοντας και προωθώντας τον μητρικό θηλασμό και διασφαλίζοντας την κατάλληλη χρήση των υποκαταστάτων μητρικού γάλακτος, όταν αυτά είναι απαραίτητα, βάσει επαρκούς πληροφόρησης και μέσω κατάλληλου μάρκετινγκ και διανομής.

Άρθρο 2. Πεδίο Εφαρμογής του Κώδικα
Ο Κώδικας ισχύει για το μάρκετινγκ και όλες τις σχετικές πρακτικές που αφορούν τα ακόλουθα προϊόντα: υποκατάστατα μητρικού γάλακτος, συμπεριλαμβανομένων των βρεφικών γαλάτων (infant formula), άλλα προϊόντα γάλακτος, τρόφιμα και πόσιμα, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωμάτων που δίδονται με μπουκάλι (μπιμπερό), όταν πωλούνται ή παρουσιάζονται έτσι ώστε να είναι κατάλληλα, με ή χωρίς τροποποίηση, για χρήση ως μερική ή πλήρη αντικατάσταση του μητρικού γάλακτος καθώς επίσης μπουκάλια σίτισης (μπιμπερό) και θηλές. Ο Κώδικας αφορά επίσης στην ποιότητα και τη διαθεσιμότητά τους καθώς και στην ενημέρωση σχετικά με τη χρήση τους.

Άρθρο 3. Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος Κώδικα:
O Όρος σημαίνει…

 • “Υποκατάστατο μητρικού γάλακτος” οποιαδήποτε τροφή που πωλείται ή παρουσιάζεται ως μερική ή πλήρης αντικατάσταση του μητρικού γάλακτος, είτε είναι κατάλληλη γι΄ αυτό τον σκοπό είτε όχι.
 • “Συμπληρωματική τροφή” οποιαδήποτε τροφή, που κατασκευάζεται ή παρασκευάζεται τοπικά, κατάλληλη ως συμπλήρωμα του μητρικού γάλακτος ή του βρεφικού γαλάτων (infant formula), όταν ένα από αυτά καθίσταται ανεπαρκές από μόνο του να καλύψει διατροφικές ανάγκες του βρέφους. Τα τρόφιμα αυτά συνήθως καλούνται “τρόφιμα απογαλακτισμού” ή συμπληρώματα μητρικού γάλακτος”.
 • “Συσκευασία” οποιαδήποτε μορφή συσκευασίας των προϊόντων για την πώληση τους ως κανονική λιανική μονάδα, συμπεριλαμβανομένων των περιτυλιγμάτων.
 • “Διανομέας” ένα πρόσωπο, εταιρία ή οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου που δραστηριοποιείται (άμεσα ή έμμεσα) στην εμπορία, σε χονδρικό ή λιανικό επίπεδο, ενός προϊόντος που είναι αντικείμενο αυτού του Κώδικα. “Κύριος διανομέαςείναι ο πράκτορας πωλήσεων ενός κατασκευαστή, ο εμπορικός αντιπρόσωπος, ο διανομέας σε εθνικό επίπεδο ή ο μεσίτης.
 • “Σύστημα υγειονομικής περίθαλψης” τα κυβερνητικά, μη κυβερνητικά ή ιδιωτικά ιδρύματα ή οργανώσεις που συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, στην υγειονομική περίθαλψη των μητέρων, βρεφών και εγκύων καθώς και οι βρεφικοί σταθμοί ή ιδρύματα βρεφικής φροντίδας. Περιλαμβάνει επίσης τους ιδιώτες επαγγελματίες του χώρου της υγείας. Για τους σκοπούς αυτού του Κώδικα, το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης δεν περιλαμβάνει τα φαρμακεία ή άλλα καθιερωμένα σημεία πώλησης.
 • “Εργαζόμενος στον χώρο της υγείας” ένα πρόσωπο που εργάζεται στα πλαίσια ενός τέτοιου συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, επαγγελματίας ή μη, συμπεριλαμβανομένων των εθελοντών, μη αμειβομένων εργαζομένων.
 • “Βρεφικό γάλα (infant formula)” ένα υποκατάστατο μητρικού γάλακτος που παρασκευάζεται βιομηχανικά σύμφωνα με τα επίσημα πρότυπα του Κώδικα Διατροφής Codex Alimentarius- για να ικανοποιήσει τις φυσιολογικές διατροφικές ανάγκες των βρεφών μέχρι την ηλικία των έξι μηνών και το οποίο είναι προσαρμοσμένο στα φυσιολογικά χαρακτηριστικά τους. Το βρεφικό γάλα (infant formula) μπορεί επίσης να παρασκευασθεί στο σπίτι, οπότε σ’ αυτή την περίπτωση χαρακτηρίζεται ως παρασκευαζόμενο στο σπίτι”.
 • “Ετικέτα” οποιοδήποτε ετικέτα, εμπορικό σήμα, εικόνα ή οποιοδήποτε άλλο περιγραφικό θέμα, το οποίο αναγράφεται, τυπώνεται, εκτυπώνεται, αποτυπώνεται σε. ανάγλυφο ή επισυνάπτεται στη συσκευασία (βλ. παραπάνω) οποιωνδήποτε προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο αυτού του Κώδικα.
 • “Κατασκευαστής” μια εταιρία ή άλλο νομικό πρόσωπο δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου που εμπλέκεται στην επιχείρηση ή στη λειτουργία της παρασκευής (είτε άμεσα είτε μέσω αντιπροσώπου είτε μέσω νομικού προσώπου που ελέγχεται ή έχει συνάψει σύμβαση με αυτόν) προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο αυτού του Κώδικα.
 • “Εμπορία (μάρκετινγκ)” προώθηση, διανομή, πώληση, διαφήμιση του προϊόντος, δημόσιες σχέσεις και υπηρεσίες ενημέρωσης σχετικά με αυτό.
 • “Προσωπικό μάρκετινγκ” όλα τα πρόσωπα οι αρμοδιότητες των οποίων περιλαμβάνουν το μάρκετινγκ προϊόντος ή προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο αυτού του Κώδικα.
 • “Δείγματα” μια μονάδα ή μικρές ποσότητες προϊόντος που διατίθενται δωρεάν.
 • “Προμήθειες” τις ποσότητες ενός προϊόντος που παρέχονται. για χρήση κατά τη διάρκεια μιας μακράς περιόδου, δωρεάν ή σε χαμηλή τιμή, για κοινωνικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρέχονται σε οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη.

Άρθρο 4. Ενημέρωση και εκπαίδευση
4.1 Οι κυβερνήσεις έχουν την ευθύνη της διασφάλισης παροχής αντικειμενικής και συνεπούς πληροφόρησης σχετικά με θέματα που αφορούν στη διατροφή των βρεφών και των μικρών παιδιών, τα οποία απευθύνονται στις οικογένειες και σε όλους εκείνους που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διατροφής βρεφών και μικρών παιδιών. Αυτή η αρμοδιότητα θα πρέπει να καλύπτει τόσο τον προγραμματισμό, την παροχή, το σχεδιασμό και τη διάδοση της πληροφόρησης, όσο και τον έλεγχό της.

4.2 Το ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό -γραπτό, ηχητικό, οπτικό- σχετικά με την διατροφή των βρεφών, το οποίο απευθύνεται σε έγκυες γυναίκες και σε μητέρες βρεφών και μικρών παιδιών, πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς πληροφορίες για όλα τα ακόλουθα θέματα:

 • α) τα οφέλη και την ανωτερότητα του μητρικού θηλασμού, 
 • β) τη διατροφή της μητέρας, την προετοιμασία για να θηλάσει καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο θα καταφέρει τη συνέχιση του θηλασμού,
 • γ) την αρνητική επίπτωση που έχει στο θηλασμό η παροχή ορισμένων γευμάτων με μπουκάλι ( μπιμπερό), 
 • δ) τη δυσκολία αναθεώρησης της απόφασης διακοπής του θηλασμού, 
 • ε) τη σωστή χρήση των βρεφικών γαλάτων (infant formula) -όταν αυτά χρειάζονται-, είτε αυτά είναι τυποποιημένα είτε παρασκευάζονται στο σπίτι. 

Σε περίπτωση που το ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό περιέχει πληροφορίες για τη χρήση των βρεφικών γαλάτων (infant formula), θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της χρήσης τους, τους κινδύνους για την υγεία από ακατάλληλα τρόφιμα ή από ακατάλληλες μεθόδους σίτισης και, ειδικότερα, τους κίνδυνους για την υγεία από την περιττή ή λανθασμένη χρήση των βρεφικών γαλάτων και άλλων υποκατάστατων μητρικού γάλακτος. Το ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε εικόνα ή κείμενο που μπορεί να εξιδανικεύσει τη χρήση των υποκατάστατων μητρικού γάλακτος.

4.3 Δωρεές ενημερωτικού ή εκπαιδευτικού εξοπλισμού ή υλικού από τους κατασκευαστές ή τους διανομείς πρέπει γίνονται μόνο αν τους ζητηθεί και με τη γραπτή έγκριση των αρμόδιων κυβερνητικών αρχών ή στα πλαίσια των κατευθυντηρίων οδηγιών που δίνονται από τις κυβερνήσεις για αυτόν το λόγο.

Τέτοιος εξοπλισμός ή υλικό μπορεί να φέρει την επωνυμία ή το λογότυπο της επιχείρησης που κάνει την δωρεά, αλλά δεν πρέπει να αναφέρεται σε συγκεκριμένο όνομα προϊόντος που άπτεται του αντικειμένου αυτού του κώδικα, και θα πρέπει να διανεμηθεί μόνο μέσω του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης.

Άρθρο 5. Το ευρύ κοινό και οι μητέρες
5.1 Δεν πρέπει να γίνεται καμία διαφημιστική ή άλλου είδους προώθηση στο ευρύ κοινό των προϊόντων που άπτονται του αντικειμένου αυτού του κώδικα.

5.2 Οι κατασκευαστές και οι διανομείς δεν πρέπει να παρέχουν, άμεσα ή έμμεσα, σε έγκυες γυναίκες, μητέρες ή μέλη των οικογενειών τους, δείγματα των προϊόντων που άπτονται του αντικειμένου αυτού του κώδικα.

5.3 Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 αυτού του άρθρου, δεν πρέπει να υπάρχει διαφήμιση των σημείων πώλησης, προσφορά δειγμάτων, ή οποιαδήποτε άλλο σύστημα προώθησης που απευθύνεται άμεσα στον καταναλωτή, ώστε να προκαλέσει πωλήσεις σε λιανικό επίπεδο, προϊόντων που άπτονται του αντικειμένου αυτού του κώδικα, όπως ειδικές εκθέσεις, εκπτωτικά κουπόνια, δώρα, ειδικές προσφορές, πωλήσεις με ζημία για την προσέλκυση πελατών. Ο όρος αυτός δεν πρέπει να περιορίζει την καθιέρωση πολιτικών και πρακτικών τιμολόγησης που στοχεύουν στη μακροπρόθεσμη παροχή προϊόντων σε χαμηλότερες τιμές.

5.4 Οι κατασκευαστές και οι διανομείς δεν πρέπει να προσφέρουν σε έγκυες γυναίκες ή μητέρες βρεφών και μικρών παιδιών οποιαδήποτε δώρα, αντικείμενα ή συσκευές που μπορούν να προωθήσουν τη χρήση των υποκατάστατων μητρικού γάλακτος ή τη σίτιση με μπουκάλι (μπιμπερό).

5.5 Το προσωπικό του μάρκετινγκ δεν θα πρέπει στα πλαίσια των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων να επιδιώκει την άμεση ή έμμεση επαφή, οποιουδήποτε είδους, με έγκυες γυναίκες ή με μητέρες βρεφών και μικρών παιδιών.

Άρθρο 6. Συστήματα υγειονομικής περίθαλψης
6.1 Οι υγειονομικές αρχές των Κρατών Μελών πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να ενθαρρύνουν και να προστατεύουν τον θηλασμό και να προάγουν τις αρχές αυτού του Κώδικα, και πρέπει να δίνουν τις σωστές πληροφορίες και συμβουλές στους επαγγελματίες υγείας, όσον αφορά στις ευθύνες τους, συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών που διευκρινίζονται στο Άρθρο 4.2.

6.2 Καμία εγκατάσταση συστήματος υγειονομικής περίθαλψης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί με σκοπό την προώθηση βρεφικών γαλάτων (infant formula) ή άλλων προϊόντων που άπτονται του αντικειμένου του παρόντος Κώδικα. Αυτός ο Κώδικας, εντούτοις, δεν αποκλείει την παροχή πληροφοριών προς τους επαγγελματίες υγείας όπως προβλέπεται στο Άρθρο 7.2.

6.3 Οι εγκαταστάσεις των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την επίδειξη προϊόντων που άπτονται του αντικειμένου του παρόντος Κώδικα, για αφίσες ή διαφημίσεις σχετικές με τέτοια προϊόντα ή για τη διανομή υλικού που παρέχεται από κατασκευαστή ή διανομέα εκτός όσων διευκρινίζονται στο Άρθρο 4.3.

6.4 Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης προσωπικό το οποίο θα παρέχεται ή θα αμείβεται από κατασκευαστές ή διανομείς.

6.5 Η σίτιση με βρεφικά γάλατα (infant formula), είτε τυποποιημένα είτε παρασκευαζόμενα στο σπίτι, πρέπει να επιδεικνύεται μόνο από επαγγελματίες υγείας ή άλλους εργαζόμενους της κοινότητας εάν είναι απαραίτητο• η επίδειξη πρέπει να γίνεται μόνο στις μητέρες ή τα μέλη της οικογένειας που πρέπει να τα χρησιμοποιούν • επίσης οι πληροφορίες που δίνονται πρέπει να περιλαμβάνουν μία σαφή επεξήγηση των κινδύνων που συνεπάγεται η λανθασμένη χρήση.

6.6 Επιτρέπονται δωρεές ή προσφορές σε χαμηλή τιμή προς ιδρύματα ή οργανώσεις προμηθειών βρεφικών γαλάτων (infant formula) ή άλλων προϊόντων που άπτονται του αντικειμένου του παρόντος Κώδικα, είτε για τη χρήση εντός των ιδρυμάτων είτε για διανομή εκτός αυτών.

Αυτές οι προμήθειες πρέπει να χρησιμοποιούνται ή να διανέμονται μόνο σε βρέφη που πρέπει να σιτιστούν με υποκατάστατα μητρικού γάλακτος. Εάν οι προμήθειες αυτές διανεμηθούν προς χρήση εκτός των ιδρυμάτων, αυτό πρέπει να γίνει μόνο από τα συγκεκριμένα ιδρύματα ή τις οργανώσεις. Τέτοιου είδους δωρεές ή προσφορές σε χαμηλή τιμή δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους κατασκευαστές ή τους διανομείς ως κίνητρο για πωλήσεις.

6.7 Όπου οι προσφερόμενες προμήθειες βρεφικών γαλάτων (infant formula) ή άλλων προϊόντων που άπτονται του αντικειμένου του παρόντος Κώδικα διανέμονται εκτός ενός ιδρύματος, το συγκεκριμένο ίδρυμα ή η οργάνωση πρέπει να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι προμήθειες μπορούν να συνεχιστούν για όσο χρονικό διάστημα τις έχουν ανάγκη τα ενδιαφερόμενα βρέφη. Οι δωρητές, καθώς επίσης και τα σχετικά ιδρύματα ή οι οργανώσεις, πρέπει να λάβουν υπόψη τους τη συγκεκριμένη ευθύνη.

6.8 Ο εξοπλισμός και τα υλικά, επιπλέον όσων αναφέρονται στο Άρθρο 4.3, τα οποία δωρίζονται σε ένα σύστημα υγειονομικής περίθαλψης μπορούν να φέρουν την επωνυμία ή το λογότυπο μιας επιχείρησης, αλλά δεν πρέπει να αναφέρονται σε οποιοδήποτε ιδιόκτητο προϊόν που άπτεται του αντικειμένου του παρόντος Κώδικα.

Άρθρο 7. Επαγγελματίες υγείας
7.1 Οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να ενθαρρύνουν και να προστατεύουν τον μητρικό θηλασμό• ιδιαίτερα εκείνοι που ασχολούνται με τη διατροφή των μητέρων και των βρεφών πρέπει να εξοικειωθούν με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα Κώδικα, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που διευκρινίζονται στο Άρθρο 4.2.

7.2 Οι πληροφορίες που παρέχονται από τους κατασκευαστές και τους διανομείς προς τους επαγγελματίες υγείας σχετικά με τα προϊόντα που άπτονται του αντικειμένου του παρόντος Κώδικα πρέπει να περιορίζονται σε επιστημονικά και πραγματικά στοιχεία. Αυτού του είδους οι πληροφορίες δεν πρέπει να υπαινίσσονται ούτε να δημιουργούν την πεποίθηση ότι η σίτιση με το μπουκάλι (μπιμπερό) είναι ισοδύναμη ή ανώτερη του μητρικού θηλασμού. Η ενημέρωση αυτή πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τις πληροφορίες που διευκρινίζονται στο Άρθρο 4.2.

7.3 Κανένα οικονομικό ή υλικό κίνητρο για την προώθηση των προϊόντων που άπτονται του αντικειμένου του παρόντος Κώδικα δεν επιτρέπεται να προσφέρεται από τους κατασκευαστές ή τους διανομείς στους επαγγελματίες υγείας ή τα μέλη των οικογενειών τους, ούτε πρέπει αυτά να γίνονται δεκτά από τους επαγγελματίες υγείας ή τα μέλη των οικογενειών τους.

7.4 Δείγματα των βρεφικών γαλάτων (infant formula) ή άλλων προϊόντων που άπτονται του αντικειμένου του παρόντος Κώδικα ή του εξοπλισμού και των εργαλείων που χρησιμεύουν στην παρασκευή ή τη χρήση τους, δεν επιτρέπεται να παρέχονται προς τους επαγγελματίες υγείας εκτός εάν απαιτείται για λόγους επαγγελματικής αξιολόγησης ή επιστημονικής έρευνας. Οι επαγγελματίες υγείας δεν πρέπει να δίνουν δείγματα των βρεφικών γαλάτων (infant formula) σε έγκυες γυναίκες, μητέρες βρεφών και νηπίων ή στα μέλη των οικογενειών τους.

7.5 Οι κατασκευαστές και οι διανομείς των προϊόντων που άπτονται του αντικειμένου του παρόντος Κώδικα πρέπει να γνωστοποιούν στο ίδρυμα με το οποίο συνδέεται ένας επαγγελματίας υγείας, οποιαδήποτε προσφορά γίνεται προς αυτόν ή για λογαριασμό του σχετική με υποτροφίες, εκπαιδευτικά ταξίδια, ερευνητικές επιχορηγήσεις, συμμετοχή σε επαγγελματικά συνέδρια ή ανάλογες δραστηριότητες. Παρόμοιες γνωστοποιήσεις πρέπει να γίνονται και από τον αποδέκτη.

Άρθρο 8. Πρόσωπα που απασχολούνται από τους κατασκευαστές και τους διανομείς
8.1 Σε συστήματα με κίνητρα πωλήσεων για το προσωπικό μάρκετινγκ, δεν πρέπει να περιλαμβάνεται το σύνολο των πωλήσεων των προϊόντων που άπτονται του αντικειμένου του παρόντος Κώδικα στον υπολογισμό των επιμισθίων (bonus), ούτε πρέπει να καθορίζονται ποσοστώσεις ειδικά για τις πωλήσεις των συγκεκριμένων προϊόντων. Αυτό δεν σημαίνει ότι απαγορεύεται η καταβολή επιμισθίων βάσει των συνολικών πωλήσεων που πραγματοποιεί μία εταιρεία σε άλλα προϊόντα που διατίθενται από αυτήν.

8.2 Το προσωπικό που ασχολείται με την προώθηση των προϊόντων που άπτονται του αντικειμένου του παρόντος Κώδικα δεν πρέπει, στα πλαίσια των εργασιακών τους υπευθυνοτήτων, να εκτελεί εκπαιδευτικές λειτουργίες σε σχέση με έγκυες γυναίκες ή μητέρες νηπίων και μικρών παιδιών. Αυτό δεν σημαίνει ότι τέτοιο προσωπικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλες λειτουργίες από το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης μετά από αίτημα και με τη γραπτή έγκριση των αρμόδιων αρχών της σχετικής κυβέρνησης.

Άρθρο 9. Σήμανση
9.1 Οι ετικέτες πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την σωστή χρήση του προϊόντος, και έτσι ώστε να μην αποθαρρύνεται ο θηλασμός.

9.2 Οι κατασκευαστές και οι διανομείς βρεφικών γαλάτων (infant formula) πρέπει να
εξασφαλίζουν ότι κάθε εμπορευματοκιβώτιο έχει ένα σαφές, ευδιάκριτο και εύκολα αναγνώσιμο και κατανοητό μήνυμα τυπωμένο πάνω σε αυτό ή σε μία ετικέτα που δεν μπορεί εύκολα να αποκολληθεί από αυτό, σε κατάλληλη γλώσσα, και το οποίο περιλαμβάνει όλα τα ακόλουθα σημεία:

 • α) τις λέξεις “Σημαντική Ειδοποίηση” ή αντίστοιχές τους, 
 • β) δήλωση σχετικά με την ανωτερότητα του θηλασμού 
 • γ) δήλωση ότι το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο κατόπιν σύστασης από έναν επαγγελματία υγείας ως προς την αναγκαιότητα για τη χρήση του και την κατάλληλη μέθοδο χρήσης, 
 • δ) οδηγίες για τη σωστή παρασκευή, καθώς και προειδοποίηση για τους κινδύνους για την υγεία εξαιτίας λανθασμένης παρασκευής. 

Ούτε το εμπορευματοκιβώτιο ούτε η ετικέτα πρέπει να περιέχουν εικόνες βρεφών, ούτε άλλη εικόνα ή κείμενο που μπορεί να εξιδανικεύουν τη χρήση βρεφικών γαλάτων (infant formula). Μπορούν, εντούτοις, να φέρουν γραφική παράσταση για την εύκολη αναγνώριση του προϊόντος ως υποκατάστατο του μητρικού γάλακτος και εικόνες για την επεξήγηση των μεθόδων παρασκευής του.

Οι όροι “ανθρώπινος”, “μητρικός” ή παρόμοιοι όροι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Ένθετα που δίνουν επιπλέον πληροφορίες για το προϊόν και τη σωστή χρήση του, υποκείμενa στους ανωτέρω όρους, μπορούν να περιέχονται στη χονδρική ή λιανική συσκευασία. Όταν οι ετικέτες δίνουν οδηγίες για την τροποποίηση ενός προϊόντος σε βρεφικό γάλα (infant formula), πρέπει να εφαρμόζονται τα ανωτέρω.

9.3 Τα προϊόντα διατροφής στο πλαίσιο αυτού του Κώδικα, τα οποία πωλούνται για τη σίτιση βρεφών και δεν καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές ενός βρεφικού γάλακτος (infant formula) αλλά μπορούν με την κατάλληλη επεξεργασία να γίνουν βρεφικό γάλα (infant formula), πρέπει να φέρουν στην ετικέτα προειδοποίηση ότι το ανεπεξέργαστο προϊόν δεν πρέπει να είναι η μόνη πηγή διατροφής ενός βρέφους. Δεδομένου ότι το ζαχαρούχο συμπυκνωμένο γάλα δεν είναι κατάλληλο για τη σίτιση βρεφών, ούτε για χρήση ως κύριο συστατικό σε βρεφικά γάλατα (infant formula), η ετικέτα του δεν πρέπει να περιέχει οδηγίες για το πώς θα τροποποιηθεί για αυτόν τον σκοπό.

9.4 Η ετικέτα των τροφίμων στο πλαίσιο του παρόντος Κώδικα πρέπει επίσης να δηλώνει
όλα τα ακόλουθα σημεία:

 • α) τα χρησιμοποιούμενα συστατικά 
 • β) τη σύνθεση /ανάλυση του προϊόντος, 
 • γ) τις απαιτούμενες συνθήκες αποθήκευσης και 
 • δ) τον αριθμό παρτίδας και την ημερομηνία πριν από την οποία το προϊόν πρέπει να καταναλωθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματολογικές συνθήκες και τις συνθήκες αποθήκευσης κάθε χώρας.

Άρθρο 10. Ποιότητα
10.1 Η ποιότητα των προϊόντων είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για την προστασία της υγείας των βρεφών και επομένως πρέπει να είναι υψηλών αναγνωρισμένων προτύπων.

10.2 Τα τρόφιμα που άπτονται του αντικειμένου αυτού του Κώδικα πρέπει, όταν πωλούνται ή διανέμονται με άλλο τρόπο, να ανταποκρίνονται στα πρότυπα που συστήνει η Επιτροπή για τον Κώδικα Διατροφής (Codex Alimentarius Commission) καθώς και ο Κώδικας Υγιεινής Πρακτικής για τα Τρόφιμα για τα Βρέφη και τα Παιδιά (Codex Code of Hygienic Practice for Foods for Infants and Children).

Άρθρο 11. Εφαρμογή και έλεγχος
11.1 Οι κυβερνήσεις πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για την εφαρμογή των αρχών και του σκοπού του παρόντος Κώδικα, σύμφωνα με το κοινωνικό και νομοθετικό τους πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης εθνικής νομοθεσίας, κανονισμών ή άλλων κατάλληλων μέτρων. Για το λόγο αυτόν, οι κυβερνήσεις πρέπει να επιδιώκουν, όπου απαιτείται, τη συνεργασία με τον ΠΟΥ, τη UNICEF και άλλους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών.

Οι εθνικές πολιτικές και τα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των νόμων και των κανονισμών, που υιοθετούνται για την εφαρμογή των αρχών και του σκοπού αυτού του Κώδικα πρέπει να δημοσιοποιούνται και να ισχύουν εξ ίσου για όλους εκείνους που εμπλέκονται στην παρασκευή και την εμπορία των προϊόντων που άπτονται του αντικειμένου αυτού του Κώδικα.

11.2 Ο έλεγχος της εφαρμογής αυτού του Κώδικα εναπόκειται στις κυβερνήσεις που ενεργούν χωριστά, αλλά και συλλογικά μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 6 και 7 του παρόντος άρθρου. Οι κατασκευαστές και οι διανομείς των προϊόντων που άπτονται του αντικειμένου αυτού του Κώδικα, καθώς και οι αρμόδιες μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι επαγγελματικές ενώσεις και οι οργανώσεις καταναλωτών πρέπει να συνεργάζονται με τις κυβερνήσεις για τον σκοπό αυτό.

11.3 Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή αυτού του Κώδικα, οι κατασκευαστές και οι διανομείς των προϊόντων που άπτονται του αντικειμένου αυτού του Κώδικα πρέπει να θεωρούν τους εαυτούς τους υπεύθυνους για τον έλεγχο των πρακτικών εμπορίας που εφαρμόζουν σύμφωνα με τις αρχές και το σκοπό αυτού του Κώδικα, καθώς και για τη λήψη μέτρων που θα διασφαλίζουν ότι η συμπεριφορά τους σε κάθε επίπεδο ακολουθεί τις αρχές αυτές.

11.4 Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι επαγγελματικές ομάδες, τα ιδρύματα και τα ενδιαφερόμενα άτομα πρέπει να έχουν την ευθύνη να εφιστούν την προσοχή των κατασκευαστών ή των διανομέων σε δραστηριότητες που είναι ασυμβίβαστες με τις αρχές και το σκοπό αυτού του Κώδικα, έτσι ώστε να μπορούν να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Πρέπει επίσης να ενημερώνεται η αρμόδια κυβερνητική αρχή.

11.5 Οι κατασκευαστές και οι αρχικοί διανομείς των προϊόντων που άπτονται του αντικειμένου αυτού του Κώδικα οφείλουν να πληροφορούν όλα τα μέλη του προσωπικού μάρκετινγκ για τον Κώδικα και τις ευθύνες τους που πηγάζουν από αυτόν.

11.6 Σύμφωνα με το Άρθρο 62 του καταστατικού χάρτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Constitution of WHO), τα Κράτη Μέλη θα ενημερώνουν σε ετήσια βάση τον Γενικό Διευθυντή (Director-General) για τα μέτρα που λαμβάνονται σχετικά με την εφαρμογή των αρχών και το σκοπό του παρόντος Κώδικα.

11.7 Ο Γενικός Διευθυντής (Director-General) υποβάλλει έκθεση στα ζυγά έτη προς την Ολομέλεια του ΠΟΥ (World Health Assembly) όσον αφορά την κατάσταση εφαρμογής του Κώδικα επιπλέον παρέχει, κατόπιν αιτήσεως, τεχνική υποστήριξη προς τα Κράτη Μέλη που συντάσσουν εθνική νομοθεσία ή κανονιστικές διατάξεις, ή λαμβάνουν άλλα αρμόζοντα μέτρα για την εφαρμογή και την προώθηση των αρχών και του σκοπού του παρόντος Κώδικα.

Αναθεώρηση 2017: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254911/1/WHO-NMH-NHD-17.1-eng.pdf?ua=1


Μετάφραση/ Επιμέλεια: Μ Α Μαλλιαρού, Παιδίατρος, 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *